Deklaracja dostępności


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.jedlinsk.pl

Data publikacji strony internetowej - 2009r.

Data nowej strony - 2019r.

Data aktualizacji strony - 25.02.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

- Odczytywanie tekstu witryny na głos w obsługiwanych przeglądarkach

- Powiększenie obrazu na ekranie

- Zmiana czcionek witryny

- Wyświetlenie opisów obrazów w oknie przestawnym

- Wyróżnienie linków w witrynie

- Wyróżnienie nagłówków w witrynie

- Tryb wyraźny

- Powiększenie tekstu

- Wirtualna klawiatura

- Monochromia

-Ciemny, jasny duży kontrast

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 25.02.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsługi najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Martyna Gut

e-mail: gbpjedlinsk@wp.pl

tel.(48) 32-13-881

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi, dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

- wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępności

 Żądanie powinno zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej

- wskazanie strony internetowej lub elementu, której dotyczy żądanie

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej procedury może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk

Biblioteka znajduje się na I piętrze, budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne przeznaczone jest dla osób, które chcą skorzystać z wypożyczalni, czytelni internetowej.


 

Do pomieszczeń biblioteki prowadzą schody.

Wejścia do biblioteki nie mają progów, brak pochylni, informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Istnieje możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni.

Biblioteka nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Drugie wejście do biblioteki znajduje się od strony rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Do pomieszczeń biblioteki osoby niepełnosprawne mogą dostać się windą.

Budynek posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Polecamy

       

Statystyki

1019
Ilość czytelników
23149
Ilość wypożyczonych książek
432
Ilość wypożyczonych czasopism
604
Ilość osób korzystających z bezpłatnego internetu

Kontakt

  • Adres
  • ul. Warecka 4,
    26-660 Jedlińsk