AKTUALNOŚCI

HISTORIA

PUBLIKACJE O GMINIE

ZBIORY

DZIAŁALNOŚĆ

GALERIA

REGULAMIN-RODO

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Gminy w Jedlińsku

 


Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomiu

 

 

Licznik: 213656

REGULAMIN

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLIŃSKU

 

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana zwrotna w wysokości 50 zł.)

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki)

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym        bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kucja jest wpłacona na konto       Gminnej  Biblioteki Publicznej.

 

§ 3

1. Wypożyczyć można jednocześnie 4 woluminy, w tym 2 woluminy z działu beletrystyki.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze       strony innych czytelników.

4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeśli stanowią one szczególnie        poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować       się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki
      z  innych bibliotek.

7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.

8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za ich zgodą.

9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu
       z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić        uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość       odszkodowania  ustala dyrektor wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia       jej uszkodzenia. Czytelnik może, za zgodą dyrektora wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub       zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka może odmówić dalszego       korzystania ze swoich zbiorów.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych       opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczani. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlińsku
 

Copyright © 2009 dla GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDLIŃSKU